news

Hardware

IBM Power System
IBM Linux on Power
IBM Storage
Dell-EMC 서버
Dell-EMC Storage
Lenovo 서버
Lenovo 스토리지
Hitachi 서버
Hitachi 스토리지

대표전화 : 02-469-1641
담 당 자 : 장석재 (010-4523-6220 / jsj@bizhub.co.kr)
               이수병 (010-5518-5701 / lsb@bizhub.co.kr) , 조동운 (010-8521-1450 / gilcho@bizhub.co.kr)